tegenover mij zat een mooi meisje met een bloem in haar haren.
met veel kleine tattoo’s
terwijl ik tegenover haar zat met grote zwarte kraaienveren op mijn armen.
met Cebo sneakers die ooit wit waren geweest
terwijl ik de mijne net vers uit de doos aangetrokken had.
met gloeiend hete koffie uit een Starbucksmok
terwijl ik een slok nam van mijn ijskoude latte van hetzelfde merk.

we moesten er zelf mee lachen en alles klopte.

voor ons lag de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5th version),
het handboek voor psychologen en psychiaters,
als een heilig boek.
ik durfde het niet aan te raken maar gelukkig deed het mooie meisje dat voor me.
ze sloeg het open op pagina 109.

een heilig boek, maar dan wel eentje dat af en toe geüpdated wordt,
bedacht ik me toen.

we weerhouden de diagnose van autismespectrumstoornis vanwege persisterende
deficiënties in de sociale communicatie en interactie in uiteenlopende situaties:

– deficiëntie in het onderhouden en begrijpen van relaties
– deficiëntie in de sociaal-emotioneel wederkerigheid
– deficiënties in het non-verbale communicatieve gedrag

en er is sprake van beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten:

– hardnekkig vasthouden aan hetzelfde
– hyper- of hypo reactiviteit op zintuiglijke prikkels
– inflexibel gehecht zijn aan routines of geritualiseerde patronen van verbaal en non-verbaal gedrag
– zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis
waarbij ‘beperkingen in de sociale communicatie en interactie’ en ‘repetitief gedrag en specifieke interesses’ de kern vormen.
de intensiteit verschilt van persoon tot persoon,
vandaar dat er een enorme diversiteit is binnen het spectrum

noot: de officiële benaming is ‘ass’ maar ik gebruik ‘autisme’.
enerzijds is dat een herkenbare term, alhoewel hij niet helemaal juist is.
anderzijds vind ik de officiële benaming niet juist want de laatste ‘s’ staat voor stoornis.

ik heb het steeds meer voor letters, woorden en zinnen.
mensen denken dat ik een schrijfster ben,
maar dan eentje die vermomd is als fotografe
en ik beschouw dat dan maar als een compliment

als fotografe met autisme behoor ik dubbel te denken in beelden maar zie ik alleen nog maar woorden.
waanzinnig mooie woorden die mij door het leven helpen, als onontbeerlijke wegwijzers
en verwarrende woorden waarvan ik in de war raak en waar ik vooral vanaf wil

voor Wereld Autisme Dag op 02 april 2018 heb ik een aantal woorden uitgewerkt.
voor mensen met autisme.
voor mensen zonder autisme.
voor iedereen dus.

wordt vervolgd ..

download / waanzinnig mooie woorden
download / verwarrende woorden

the pretty girl opposite me had a flower in her hair.
and several tiny tattoos
and there I was, sitting opposite her, with large, black crow’s feathers on my arms.
with Cebo trainers that were once white
while mine had just been unboxed.
with piping hot coffee in a Starbucks mug
while I sipped my ice-cold latte by the same brand.

it made us laugh and everything was just right.

on the table between us was the DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition), the manual for psychologists and psychiatrists,
like a holy book.
I was afraid to touch it but fortunately the pretty girl had no such qualms.
she opened it on page 109.

a holy book, but the kind of book that is also updated now and then,
I remember thinking.

our assessment is that she met the criteria for autism spectrum disorder due to persisting deficits in social communication and interactions in various situations:

– problems maintaining and understanding relationships
– deficits in social-emotional reciprocity
– poor non-verbal communication

and there is also a pattern of restricted, repetitive behaviour, interests or activities:

– excessive adherence to the same things
– hyper or hyporeactivity to sensory perceptions
– inflexible adherence to routines or ritualised patterns of verbal and non-verbal behaviour
– highly restricted interests with abnormal intensity or focus

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a congenital pervasive developmental disorder. common features include ‘impaired social communication and interactions’ and ‘repetitive behaviour and restricted patterns of interest’.
the level of ASD varies, from mild to severe,
which explains why the spectrum is so broad and diverse.

note: the official name for this disorder is “ASD” but I prefer to use “autism”.
on the one hand even though it is not altogether accurate it is a recognizable term.
on the other hand, I don’t think the official name is altogether right as the “D” stands for disorder.

I’ve grown to like letters, words and sentences.
people think I’m a writer,
albeit in the disguise of a photographer,
which I choose to take as a compliment

as a photographer who suffers from autism, I should be even more of a visual thinker yet all I see is words
for World Autism Awareness Day on 2 April 2018 I have cobbled something together with a few words.
for people suffering from autism.
for people who don’t suffer from autism.
for everyone.

to be continued ..

download / confusing words
download / words that are beautiful beyond belief